Medezeggenschapsraad ((G)MR)

Medezeggenschap 
 
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen die onder de stichting Etuda vallen hebben zitting in de GMR. Voor alle scholen samen is er dus één GMR en elke school heeft een eigen MR. Zowel de MR als de GMR bestaan uit een vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van het team. De vertegenwoordigers worden gekozen voor 3 jaar door middel van openbare verkiezingen. De vergaderingen van de MR worden bijgewoond door een lid van de directie, die optreedt als vertegenwoordiger van het bestuur. Bij de GMR kan een bestuurslid indien gewenst aanwezig zijn. 


De MR kan ieder onderwerp aangaande de school bespreken. Bij bepaalde onderwerpen is het bestuur verplicht om advies van de MR te vragen voordat er een besluit kan worden genomen. Bij andere onderwerpen is zelfs instemming van de MR noodzakelijk. Deze bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De GMR kan ieder onderwerp op bovenschools niveau bespreken. Bij bepaalde onderwerpen is het bestuur verplicht advies of instemming te vragen aan de GMR. Het gaat dan om onderwerpen die beide scholen aangaan.
Voorbeelden van onderwerpen voor de MR zijn: passend onderwijs, schoolplan, kindcentrum, klimaatbeheersing. En voorbeelden van onderwerpen voor de GMR zijn: bestuursformatieplan en bestuursbegroting, personeelsbeleid, personele unie, vakantieregeling.